Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Bản Phiệt

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1157 1155 1111 2 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 19 19 19 0 100 %