Thống kê theo lĩnh vực của UBND TT Phong Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1515 1501 1119 14 99.1 %
Lao động thương binh & xã hội 77 77 77 0 100 %
Đất đai 2 2 0 0 100 %