Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị Trấn Bắc Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 2119 2119 2071 0 100 %
Đất đai 14 14 14 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 5 5 5 0 100 %