Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Sa Pả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 827 827 802 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 26 25 25 1 96.2 %
Đất đai 2 1 1 1 50 %