Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Sa Pa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 844 841 821 3 99.6 %
Đất đai 12 10 8 2 83.3 %
Lao động thương binh & xã hội 8 8 8 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 2 2 2 0 100 %