Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Phan Si Păng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 504 503 500 1 99.8 %
Đất đai 21 21 12 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 5 5 5 0 100 %