Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Ô Quý Hồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 447 446 442 1 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 14 14 14 0 100 %
Đất đai 9 6 4 3 66.7 %