Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Phố Lu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 737 731 717 6 99.2 %
Lao động thương binh & xã hội 47 47 47 0 100 %
Đất đai 21 21 15 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %