Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Hàm Rồng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1052 1052 1052 0 100 %
Đất đai 18 13 4 5 72.2 %
Lao động thương binh & xã hội 17 17 17 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %