Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Cầu Mây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 849 849 848 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 24 24 24 0 100 %
Đất đai 8 6 0 2 75 %
Thanh tra 2 2 2 0 100 %