Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Pom Hán

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1784 1784 1701 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 47 46 46 1 97.9 %