Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Kim Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 2792 2791 2780 1 100 %
Lao động thương binh & xã hội 24 24 24 0 100 %
Đất đai 15 6 4 9 40 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 2 2 2 0 100 %