Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Duyên Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 893 893 872 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 10 9 9 1 90 %