Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Cốc Lếu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 3477 3477 3355 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 10 10 10 0 100 %