Thống kê theo lĩnh vực của UBND huyện Si Ma Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lao động thương binh & xã hội 362 362 358 0 100 %
Tư pháp 241 241 162 0 100 %
Đất đai 42 41 38 1 97.6 %
Nội vụ 23 23 23 0 100 %
Xây dựng 12 12 12 0 100 %
Tài nguyên & môi trường 8 8 8 0 100 %
Y tế 2 2 2 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 1 1 1 0 100 %