Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Phố Ràng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1023 1023 654 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 12 12 12 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 11 11 11 0 100 %
Đất đai 6 6 6 0 100 %