Thống kê theo lĩnh vực của UBND thị trấn Khánh Yên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 148 148 147 0 100 %
Đất đai 4 2 2 2 50 %
Lao động thương binh & xã hội 1 1 1 0 100 %