Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tòng Sành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 357 353 235 4 98.9 %
Lao động thương binh & xã hội 11 11 10 0 100 %
Đất đai 4 4 4 0 100 %