Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban quản lý KKT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đầu tư tại Việt Nam 30 30 29 0 100 %
Quản lý công sản 21 21 21 0 100 %
Lao động 13 13 13 0 100 %
Xây dựng 2 1 1 1 50 %
Thương Mại Quốc Tế 1 1 1 0 100 %