Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thào Chư Phìn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 282 252 157 30 89.4 %
Lao động thương binh & xã hội 19 19 19 0 100 %