Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sàng Ma Sáo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 691 690 689 1 99.9 %
Lao động thương binh & xã hội 130 130 128 0 100 %