Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sín Chéng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 260 260 185 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 9 9 9 0 100 %