Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sán Chải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 193 190 139 3 98.4 %
Lao động thương binh & xã hội 18 18 18 0 100 %