Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Xuân Tăng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1001 1001 958 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 11 11 11 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %