Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thống Nhất

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 951 950 948 1 99.9 %
Lao động thương binh & xã hội 49 47 46 2 95.9 %
Nội vụ 3 2 2 1 66.7 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 2 0 0 2 0 %