Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phìn Ngan

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 806 804 794 2 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 34 34 34 0 100 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 1 0 0 1 0 %