Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Nam Cường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 4360 4360 4072 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 15 15 14 0 100 %