Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Công thương 7 7 2 0 100 %
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 3 3 3 0 100 %