Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bảo Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Công thương 3 3 3 0 100 %