Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Pa Cheo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 449 442 405 7 98.4 %
Lao động thương binh & xã hội 1 0 0 1 0 %