Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Bình Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 2442 2437 2385 5 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 16 15 15 1 93.8 %