Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Bắc Lệnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1074 1073 925 1 99.9 %
Lao động thương binh & xã hội 11 11 11 0 100 %
Đất đai 3 3 3 0 100 %