Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Bắc Cường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 2721 2720 2600 1 100 %
Lao động thương binh & xã hội 9 9 9 0 100 %
Nội vụ 3 3 3 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 2 2 2 0 100 %
Thanh tra 1 1 1 0 100 %