Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nàn Sín

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 101 101 76 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 44 44 40 0 100 %