Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nàn Sán

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 229 226 191 3 98.7 %
Lao động thương binh & xã hội 43 43 43 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %