Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nậm Pung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 353 352 350 1 99.7 %
Lao động thương binh & xã hội 16 11 10 5 68.8 %
Nội vụ 7 7 7 0 100 %
Dân tộc 1 0 0 1 0 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %