Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xây dựng 780 697 363 83 89.4 %