Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xuất bản 125 125 125 0 100 %
Báo Chí 24 24 24 0 100 %
Bưu chính viễn thông 4 4 4 0 100 %
Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 1 1 1 0 100 %