Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Yên Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 58 56 53 2 96.6 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 1 0 0 1 0 %