Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Dền Thàng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 488 480 454 8 98.4 %
Lao động thương binh & xã hội 6 6 6 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 2 0 0 2 0 %