Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Dền Sáng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 284 284 272 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 8 8 5 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 1 1 1 0 100 %