Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cốc Mỳ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1008 1003 707 5 99.5 %
Lao động thương binh & xã hội 31 28 26 3 90.3 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Nội vụ 1 0 0 1 0 %