Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cán Cấu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 112 112 85 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 8 8 8 0 100 %