Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Xèo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 410 410 377 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 28 28 28 0 100 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %