Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Vược

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1512 1511 1230 1 99.9 %
Nội vụ 5 5 5 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 5 5 5 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %