Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Bản Qua

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 2123 2072 1209 51 97.6 %
Lao động thương binh & xã hội 27 27 27 0 100 %
Nội vụ 5 4 3 1 80 %
Giáo dục & Đào tạo 1 0 0 1 0 %