Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Báo chí Xuất bản 14 12 12 2 85.7 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %