Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Mế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 120 108 68 12 90 %
Lao động thương binh & xã hội 14 14 14 0 100 %