Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã A Mú Sung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 680 674 655 6 99.1 %
Lao động thương binh & xã hội 11 8 8 3 72.7 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %