Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã A Mú Sung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 577 574 558 3 99.5 %
Lao động thương binh & xã hội 8 8 8 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %