Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã A Lù

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 225 223 221 2 99.1 %
Lao động thương binh & xã hội 158 156 156 2 98.7 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %